80 éves a Diósdi Torna Club (1999)

Szemelvényünk forrása a Diósdi Torna Club megalakulásának 80. évfordulójára megjelent kiadvány.

Összeállította : Bogó László ügyvezeto,

Köszönet illeti mindazokat az egykori és mai sportolókat, sport-vezetoket, szurkolókat – Natta Ferenc, Maurer Miklós, Wágner Ferenc, Birta Ferenc, Versits István, Tóth László, Tóth György, Wágner Mátyás, Richtscheidt József, Fenyo Róbert, Halász István, Kiss Zoltán nevét említhetjük közülük, – akik visszaemlékezéseikkel dokumentumaikkal, fényképekkel és más módon hozzájárultak e jubileumi emlékfüzet kiadásához.

BEVEZETO

Kedves diósdi Sporttársak, Sportbarátok!

Kedves Olvasóink!

Nyolcvan évvel ezelott, 1919. november 1-jén a diósdi sportbarátok megalapították községünk elso sportegyesületét, a Diósdi Torna Clubot. Mint az egykori alapszabály tanúsítja, az alapítók a tagok „testi és szellemi ügyességének” fejlesztését, a társas és szellemi élet fenntartását, ápolását tuzték ki célul. Mint azt az elmúlt nyolc évtized krónikája bizonyítja, az egyesület mindig igyekezett megfelelni a maga állította mércének — sikerrel.

Most, a 80. jubileumon illo, hogy mi, az utódok visszatekintsünk; hogy megemlékezzünk azokról az eseményekrol és azokról a személyekrol, amelyek, illetve akik meghatározóak voltak Diósd sportéletében. Összeállításunk korántsem teljes köru. Csupán néhány egykori sportvezetovel, sportolóval volt módunk beszélgetni, így a 80 évnek csak a legfontosabb eseményeit tudtuk rögzíteni, a teljesség igénye nélkül.

Emlékfüzetünk dokumentumértékét – szándékunk szerint – a közreadott egykori fotók adják. Kezdeményezésünk azonban jó alapot teremt arra, hogy a 90., majd a 100. évfordulóra teljes köruen, történeti hitelességgel feldolgozzuk patinás sportegyesületünk történetét .

Diósd, 1999. október

DTC elnöksége

A Diósdi Torna Club alapszabálya

1919

A

„DIÓSDI TORNA CLUB”

a l a l a p s z a b á l y a i

1.§.

A club címe: „Diósdi Torna Club”

2.§.

A club székhelye: D i ó s d .

3.§.

A club bélyegzoje:” Diósdi Torna Club 1919. DTC.”

4.§.

A club színe: piros-fehér.

5.§.

A club nyelve: magyar.

6.§.

A club célja:

a./ Ápolni, fenntartani és fejleszteni a club tagjainak társas, valamint szellemi életét.

b./ különbözo sportágak uzésével fejleszteni a testi és szellemi ügyességet.

7.§.

A club céljainak elérésére felolvasások, mukedvelo eloadások és a tagok szórakoztatására társas mulatságok, sport-versenyek rendezésével törekszik és könyveket bocsát kölcsönkép a tagok rendelkezésére.

8.§.

A club tagjai, mint ilyenek semmiféle politikai mozgalomban nem vehetnek részt; sem pedig a körben ilyennemu indítványok nem tehetok és nem tárgyalhatók, egyáltalán a politika a club helységében ki van zárva.

9.§.

A club tagjai valláskülönbség nélkül 4 félék és pedig: 1. alapítók, 2. tiszteletbeliek, 3. rendes, 4. pártoló tagok.

1. Alapító tagok azok, kik mint ilyenek jelentkeznek és egyszer s mindenkorra egy bizonyos összegu alapítvánnyal, mely alapítvány 100. koronánál kevesebb nem lehet, a kör tokéjének gyarapításához hozzájárulnak.

2. Tiszteletbeli tagok azok, kiket a közgyulés a club fenntartása körül szerzett érdemeiért kitüntetéskép ilyenekül megválaszt s azok, kik oly társadalmi állást és muködési kört töltenek be, hogy e megtisztelo helyre megválasztani érdemesek.

3. Rendes tag lehet minden Diósdon állandó lakással bíró feddhetetlen jellemu és eloítéletu 18. évet betöltött ifjú, ki mint ilyet választmány két tag ajánlatára, melyek közül egyiknek választmányi tagnak kell lenni, titkos szavazás útján a tagok sorába felvesz, 4 korona beíratási díjat és közgyulés által idoközönként megállapított tagsági díjat, mely azonban évi 48 koronánál nagyobb nem lehet, havonta elolegesen befizetni magát kötelezi.

A választmány a korhatár szabályai alól egyes esetekben kivételt is tehet.

4. Pártoló tag lehet minden Diósdon tartózkodó, feddhetetlen jellemu és eloéletu egyén, ki ezen célból a clubnál két tag ajánlatára, melyek közül az egyik választmányi tagnak kell lenni, felvételre jelentkezik, a választmány által titkos szavazás útján felvéttetett; jogukban áll s club által rendezett mulatságokra mérsékelt áron, sport-versenyekre pedig díjtalanul 1 személyre szóló jegyet igényelni.

10.§.

A rendes tagok választók és választhatók, az alapítók tiszteletbeli és pártoló tagok a gyuléseken részt vehetnek, felszólalási és szavazati joggal bírnak s választmányi tagokul a 20.§.-ban meghatározott számban választhatók.

11. §.

Alapító és tiszteletbeli tagok tagsági joga életfogytig, rendes és pártoló tagok tagsági joga kötelezettsége egy évig tart, kötelesek azonban kilépésüket minden év december hó 1-ig a clubnak írásbelileg bejelenteni.

Ha a rendes vagy pártoló tag elhal, vagy a községbol eltávozik, ez esetben fizetési kötelezettsége azonnal megszunik.

12.§.

Azon rendes vagy pártoló tag, ki fizetési kötelezettségének 3 hónapon át meg nem felel, 30 napi kikötése mellett fizetésre felszólíttatik, s nem fizetés esetén a határido elmúltával bepereltetik. Az ily tagot joga van a választmánynak a tagok sorából törölni is.

13.§.

A rendes és pártoló tagság megszunik önkéntes kilépés és kizárás által. Önkéntes: akkor, ha a tag az év december hó 1.-ig a clubnak írásban bejelenti, hogy tovább tag lenni nem akar.

Kizárás által megszunik:

a./ Ha a tag ellen jogérvényes becsteleníto ítélet hozatik.

b./ Ha társait szakmájuk, állásuk vagy vallásuk miatt gúnyolja.

c./ Ha illetlen magaviselete, vagy becstelen tény elkövetésével a club hírnevének ártalmára van.

d./ Ha a clubnak saját hibájából, s céltudatosan szóval vagy tettel kárára törekszik és dolgozik.

Kizárásra vonatkozó határozatókat a választmány hozza meg, azok ellen azonban a közgyuléshez, fellebbezésnek van helye.

14.§.

A club ügyeit intézik:

a./ a közgyulés, b./ az elnök, c./ a tisztikar, d./ a választmány,

e./ számvizsgáló-bizottság.

15.§.

A közgyulés a 10.§.-ban felszólalási és szavazási joggal bíróul feltüntetett tagok összegzése képezi.

Rendes évi közgyulés minden január havában tartozik összehívni az elnök.

16.§.

A közgyulés tárgyait képezik különösen:

a./ Az elnök jelentése.

b./ A titkár jelentése.

c./ A pénztáros jelentése.

d./ A háznagy jelentése.

e./ Elnök, alelnök, titkár, jegyzo, pénztáros, ellenor, háznagy, 9 választmányi rendes és 3 választmányi -póttag választása.

f./ Három tagból álló számvizsgáló-bizottság választása.

g./ Következo évi költségvetési eloirányzat tárgyalása és megállapítása.

h./ A választmány által törölt, vagy kizárt tagok fellebbezései feletti határozat.

i./ Az esetben évi tagsági díj megállapítása, az alap-szabályok módosítása keretében.

k./ Az alapszabályok módosítása.

l./ Tiszteletbeli tagok választása az alapszabályok 9.§.2. pontja értelmében.

m./ Netáni indítványok, melyek azonban 5 nap a közgyulés elott a választmánynál írásban közlendok.

n./ A club esetleges feloszlatása.

17.§.

A közgyulés határozatképességéhez a szavazattal bíró tagok egyharmadának jelenléte szükséges. Ha a közgyulés a tagok csekély számú megjelenése miatt megtartható nem volna, az 8 nappal késobb a megjelentek számára tekintet nélkül taratik meg, s a szavazásnál az egyszeru szótöbbség határoz. A határozatképtelenség miatt újonnan összehívott közgyulés csak az elozoleg meghiúsult közgyulés napi-rendjére tuzött tárgyak felett hozhat a megjelent tagok számára való tekintet nélkül érvényes határozatot.

18.§.

A közgyulések és a választmányi ülések jegyzokönyveit az elnök és két választmányi tag hitelesítik.

19.§.

A club feloszlását csak az e célból és külön tartandó rendkívüli közgyulés emelheti határozattá, melyre minden tag külön meghívandó. A feloszlásra vonatkozó határozat csak akkor érvényes, ha a közgyulésen a rendes tagok 3/4 része jelen van és a jelenlevok 3/4 része a feloszlatás mellett szavaz.

20.§.

A titkár és választmány évenként választtatik s közgyulés által. A tisztikar csakis a rendes tagok sorából választható, a választmány tagjai 2/3 részben rendes tagok, 1/3 részben pedig az alapító, tiszteletbeli és pártoló tagokból is válaszhatók.

21.§.

A club választmánya 9 rendes és 3 póttagból; a tisztikar pedig a következokbol áll:

a./ elnök és alelnök és sportintézo b./ titkár, c./ jegyzo,

d./ pénztáros, e./ ellenor, f./ háznagy.

a./ Az elnök s akadályoztatása esetén az alelnök egyike képviseli a clubot hatóságok és harmadik személyek elott a gyuléseken, és üléseken elnököl s 50 koronáig utalványokat teljesít. Az intézo a club sport ügyeit intézi.

b./ Titkár ellátja a club írásbeli ügyeit, valamint vezeti a tagok törzskönyvét.

c./ A jegyzo vezeti a havi ülések és közgyulések jegyzokönyveit, értesíti az újonnan belépo tagot a felvételrol.

d./ A pénztáros a club pénzügyeit kezeli, a választmány elé havi, a rendes évi közgyulés elé évi kimutatást terjeszt elo; fizetéseket csak az elnök vagy alelnök , illetve a választmány utalvány a szerint teljesít.

e./ Az ellenor átvizsgálja és hitelesíti a pénztárnok havi számadásait és kezelési ügyeit ellenorzi.

f./ A háznagy kezeli a club gazdasági ügyeit, vezeti a leltárt, felügyel a kör könyvtárára, újságaira, azokról gondos jegyzéket vezet, a válaszmányi ülések idoszaki, a rendes évi közgyulésnek évi kimutatást terjeszt elo.

22.§.

Választmányi ülés a szükséghez képest havonként egyszer tarttatik, s csak akkor határozatképes, ha azon legalább 1/3-a a választmányi tagoknak jelen van. Az a választmányi tag, ki szabályszeru meghívás dacára az ülésrol három ízben elmarad, s elmaradását nem igazolja, mint a választmányi tisztségrol leköszöntnek tekintetik, helyébe az elso póttag lesz behívandó.

A választmány hatásköre abban áll, hogy a club összes ügyeit, melyek nem kizárólag a közgyulésnek vannak fenntartva, elintézi, fizetési utalványozásokat teljesít; a felvételre kérelem alakjában jelentkezo tagok felett szavaz, idoközben kilépett, kizárt vagy akadályozva lévo tisztségviselo, illetoleg választmányi tag helyét ideiglenesen betölti.

23.§.

A választmány határozatai a közgyuléshez fellebbezhetok.

24.§.

A club készpénzét és értékét a pénztáros kezeli, ki szabályszeru utalványozás alapján teljesít csak fizetéseket. Az egyleti pénzek elhelyezése iránt a választmány hoz határozatot.

25.§.

Feloszlás esetén a vagyon hova fordítása felett a közgyulés többsége határoz, mely vagyon csupán közhasznú célokra fordítható.

Zárhatározatok:

26.§.

Ha a club alapszabályokban meghatározott célt és eljárást, illetoleg hatáskörét be nem tartaná, a magyar kormány által, a Nm.m. Belügyminiszter úr 1875.évi május hó 2.-án 1508. szám alatt kelt szabályrendelet értelmében, amennyiben a club muködése által az állam , vagy a clubbeli tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggeszttetik, s a felfüggesztés után elrendelt szabályszeru vizsgálat eredményéhez képest fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok pontosabb betartására különbeni feloszlatás terhe alatt, köteleztetik.

27.§.

Minden az alapszabályok módosításra , vagy a club feloszlatására vonatkozó határozat foganatosítás elott a Nm.m. Belügy-

miniszter Úrhoz felterjesztendo.

Elfogadta a ” Diósdi Torna Club ” 1919 évi november hó 1.-én tartott alakuló közgyulése.

……………………………………. ………………………………………

jegyzo. elnök.

Szám: 16. 747/1920 Magyar Királyi Belügyminiszter.

—————————- ————————————

VII/a

Látta a m. kir.belügyminiszter azzal, hogy a fiatalkorúak szüloi vagy gyámi- amennyiben iskolai fegyelem alatt álnak – iskola igazgatósági beleegyezéssel nyilatkozat felmutatása mellett vehetok fel tagul és Club vagyonának hovafordítása tárgyában hozott közgyulési határozat végrehajtás elott – jóváhagyás végett- hozzám felterjesztendo.

Budapest 1920. évi szeptember hó 6.-án

a miniszter rendeletébol:

miniszteri titkár.

80 ÉV KRÓNIKÁJA

A megalakulástól a második világháború végéig

Natta Feri bácsi visszaemlékezése a kezdetekre: ,,A falunak az 1910 -1920-as években a mostani csapágygyár területén legeloje volt, ahol a gazdák marhái legeltek. Lelkes futballrajongó fiatalok vasárnaponként megkapták a területet, leszúrták a kapukat, összeszedték a ‘ lepényeket’ . A lepények összeszedése után a homokbányából — a mai Cooptim helye – hozták a homokot és szórták fel a pályát. A líciumbokrokban a Holspack-tanya mellett – öltöztek a fiúk a meccsekre.

Megalakulás

1919-ben lelkes sportbarátok létrehozták a Diósdi Torna Clubot, melynek megalakítója, vezetoje Bosze Lajos volt, s a munkában Weigl Lajos, Natta János, Zsidákovics András, Sax János, Albitz István, Wágner József, segédkezett.

Kezdetben hétvégeken barátságos meccseket játszottak, edzeni pedig a pincedombokon lehetett / a mai Kobányai út alatti terület /.

A csapat kiemelkedo egyéniségei voltak: Mihalek Ferenc, Fránya, Jéger Antal, Zsidákovics János, akiket meghívtak a területi válogatottba is.

Az 1920-25-ös évek csapatában játszott többek között Zsidákovics András / becenevén Csela /, Wágner Ferenc, Zsigmondi Lajos intézo is volt, Schneider Mihály, Werba István, Hömli János, Fink Róbert, Jéger Antal, Wágner Imre, Mihalek Ferenc.

Diósd ez idoben a környék településeivel együtt Fejér megyéhez tartozott.

Az 1930-as években Sóber Mihály adott helyet a csapatnak, a sportkörnek. A kocsma és a táncterem igen népszeru volt a faluban, a búcsúi mulatságokat is itt tartották. Pár évig ott öltöztek a focisták és innen mentek le a pályára focizni.

1932-tol Wéber Mihály / Szabadság utca- Arany János utca sarok, régi mozi helye / fogadta be a csapatot. Wéber Mihállyal úgy egyeztek meg, hogy a sportkör akkor költözik fel , ha egy tánctermet épít. A terem elkészült, sot a sportkör kezdeményezte egy rezesbanda megalakítását is. A zenészek kísérték oket le a pályára, majd ott szórakoztatták a közönséget , aztán este a táncteremben húzták a talpalávalót. A zenekart a község támogatta. Natta Feri bácsi élménye: Az 1932-1933-as területi bajnokságban Pusztaszabolcs volt az ellenfél, aki az elozo héten 6:0-ra verte Sóskútat. Ilyen elozmények után mentek Pusztaszabolcsra. Kezdéskor hozzá se tudtak nyúlni a labdához már 1:0 oda. Zsigmondi intézo bekiabált: ezt a szégyent! Ezt követoen a csapat csak háromszor jutott el a kapuig, s 3 gólt rúgott. Az ellenfél 50-szer eltalálta a kapufát, Zsidákovics Ferenc kapus mindent lövést kivédett.

A 30-as évek elején a nagycsapat mellett már 2 ifi csapat is rúgta a labdát. Mindenki hazavitte a saját szerelését, kimosta, s hozta a meccsre.

Atlétika

A focisták közül sokan a levente tagjaiként atletizáltak is.Wunder János tanító-kántor vitte oket Herbst Mihály jegyzovel 36 község Fejér megyei atlétikai versenyére. Tizenhárman voltak, többek között: Natta Ferenc, Walter György, Walter Erno, Zsidákovits László, Zsigmondi Lajos, Szucs László, Denkinger Sándor, Wágner Imre, Zsidákovits Ferenc, Zsidákovics János… A selejtezokön túljutva 90 százalékuk bejutott a döntokbe, ahonnan marékszám hozták el a díjakat. Akkor a községben csak 1500-an laktak. Két évre rá Diósd rendezte az atlétikai versenyt, melyre futó- és távolugrópályát készítettek.

A 30-as években futballoztak

Az 1930- 1933-as évek labdarúgócsapatának tagjai voltak ( mások mellett): Trautner Ádám, Szabó István, Richtscheidt József, Natta Ferenc, Winkler Gábor, Pál István, Zsidákovics Ferenc, Zsidákovics László, Vitrindics Bernát,

Vágner Fábián, Wágner Károly, Mihalek Fábián, Mihalek Ferenc, Walter György.

1933-ban az FTC-t fogadták, FTC-DTC 5:2 . Összeállítás: Szabó István, Trautner Antal, Szucs László, Zsidákovits László, Zsidákovits Ferenc, Vágner Fábián, Michalek Fábián, Zsigmondi Lajos, Michalek Ferenc, Natta Ferenc,

Richtscheidt József, Walter György.

Markós Ferenc mindenes, intézo

Zsidákovits János – titkár,

Mihalek Ferenc – elnök

A 40-es években futballoztak

Az 1942-es futballisták névsora: Borsos József, Wágner Károly, Hopp Lajos, Horváth Béla, Szijártó Gyula, Stász János, Varga Károly, Richtscheidt József, Spéth Géza, Földváry Károly, Wágner Ferenc, Neuman Lorincz.

(kép3-tól 22-ig folyamatos)

Sportélet a háború után.

A háború alatt is muködött a sportkör, részt vettek a területi bajnokságban.

1945 oszén Zsigmondi Lajos bejelentette, a sportkört átveszi a DISZ / Demokratikus Ifjúsági Szövetség / ; Boda Sándor volt akkor a DISZ vezetoje. Végül is önálló maradt a DTC, és muködött tovább.

A csapágygyárnak volt egy csapata, amely az érdligeti pályán léptek fel, s többször játszott a DTC-vel barátságos meccset.

Az 1946-os labdarúgók névsora: Maurer Miklós, Endresz János, Szaksz János, Szaksz Dezso, Wágner Károly, Riba József, Spéth Géza, Juhász János, Lorincz, Trautner Antal, Smidt Antal, Keresztes Rezso, Zsigmondi Lajos volt az egyesület vezetoje.

Az 1947-es összeállítás: Szaksz János, Maurer Miklós, Endresz János, Völgyi Károly, Keresztes Rudolf, Smidt Antal, Riba József, Szaksz Dezso, Tátrai Antal, Juhász István, Spéth Géza

Zsigmondi Lajos-intézo, edzo

Peigelbeck Mihály- elnök, vezeto

A 1950-es csapat névsora: Bóda Sándor, Diósdi Sándor, Mogyorosi János, Fenyo Róbert, Halász István, Smidt Antal, Maurer Lajos, Maurer Miklós, Szász Béla, Szaksz János, Wágner Mátyás, Hopp Lajos, Keresztes Rudolf, Irreiter István, Tóth József, Szinger Elemér.

1952 – 53 : Fúzió a Mechanikai Muvekkel – aki a ‘mechanikában’ dolgozott, az ott játszott tovább. Ekkor Diósdon megszünt a csapat. Dudás János volt ott az edzo.

1953-ban a csapágy gyár a gyár bovítése miatt elvette a régi pályát.

A község a papi birtok és községi földek cseréjével a mostani sportpálya helyét jelölte ki sportcélra, – amin a csapágy gyár alakította ki a pályát.

Három évig nem volt foci a községben.

Az új pályát 1956 után adták át. Magórcsi János volt a kezdo vezeto edzo

A csapat ekkor a Budai Járásban szerepelt. Ekkor még nem volt öltözo a pálya területén, zömében a régi iskolában öltöztek a játékosok / Kápolnakert /, de elofordult, hogy az önkormányzat épületében, s onnan futottak le a pályára.

1957– 59: Diósd – Érdliget fúzió: Pénzügyi okok miatt a két csapat összevonta eroit, játékosait; Diósdon folytatódott tovább a foci. Edzo: Medvácz Károly, Szakosztályvezeto, intézo: Bacsó István.

A focipálya régebben hátrébb helyezkedett el, a pálya és a mai klubépület között eloször egy röplabdapálya, majd késobb egy bitumenes kézilabdapálya volt.

1961- 62: A pálya mellett megépült a mai öltözoépület elso fele, amely a pálya felé nyított volt. Az öltözo építését társadalmi munkában végezték, bontott anyagot a gyár adott.

1964: A nyitott részt beépítették, itt volt a tornaterem, majd a gondnoki lakás.

1962-tol ültették társadalmi munkában a fákat, amik most a pályát körbe veszik.

1980-81: Pályarekonstrukció végrehajtása.

Az A r a n y k o r s z a k

1960-as években muködött serdülo csapat – akkor úttörocsapatnak nevezték, –

melynek Mogyorosi István volt az edzoje. A BLASZ-ban játszottak.

1961-63-ig Bolemányi Károly volt a nagy- és az ifi csapat edzoje, a Járási II. Osztályban szerepeltek.

1958 – 59: Megnyerte a csapat a Járási II. osztályt , és feljutott

a Járási I. osztályba.

1962 – 63: Megnyere a gárda a Járási I. osztályt , és feljutott

a Területi bajnokságba / Megye II. oszt. /.

Az 1964-es Aranycsapat névsora:

Intézo: Medvácz Károly

Edzo: Bolemányi Károly

Játékosok: Domján István – Madár,

Maurer Miklós – Ustoros,

Lánárt Lajos – Kle,

Szántó László – Taci,

Domcsek László – Csomi,

Mihalek Ferenc – Kuki

Arany Béla – Hentes,

Barna Sándor – Lina,

Birta Ferenc – Kopasz,

Lehnert Ferenc – Öcsi

Tóth Zoltán – Totyi,

Szabó György – Brazil

Halász János – Janika,

Firnstál Gyula – Tank

Kiemelkedo teljesítmények, kiemelkedo játékosok

1967: A Szabadföld Kupán döntot játszott a Diósd a Népstadionban, 1: 0 -ra kikapott a csapat, így második lett./ Tudni kell, hogy a Diósdi TC vállalati csapat lévén eleve nem nyerhette meg a kupát – de akkor már indulhatott rajta. /

Edzo: Maujering

Intézo: Medvácz Károly

Szertáros: Bana Sándor

Labdarúgók: Szabó György, Domján (kapus), Dávid József, Szántó,

Csibrák 1, Csibrák 2., Tómasik , Kapuvári József, Tóth István, Túri, Rennwer János, Arany Béla, Ruszkai Pál, Versits Antal.

1971: A Magyar Népköztársaság Kupán, a legjobb 32 között – a 15. kupameccsen – a Diósgyor ellen veszített a DCSTC . A Diósgyor akkor 7 játékost adott a nemzeti válogatottnak.

1973 — 74: Az MNK-ban ismét a 16 közé jutásért a Tatabánya ellen játszott a DCSTC , de nem sikerült tovább jutni már.

Kiemelkedo játékosok

1958 : Tátrai Antal – a Ferencvárosban játszott

Szabó György – MTK

Kánya Gábor – Németországban területi válogatott

1968 /69 : Megyei válogatottak: – Hübler György, Antal Venczel,

Horváth György.

1961: Tóth László – (Dalia) – Pécsi Bányász, Érd.

Az újjáalakult DTC

1990-ben Maurer Miklós és még sokan a régi focisták, szurkolók közül újjáalakították az egyesületet és bejegyeztették a cégbíróságnál / 1990.04.10. az alapító okirat kelte, hatálybalépés: 1990.08.29./ A DTC átvette a szereléseket a csapágygyártól.

A DTC irányítását közgyulésen megválasztott vezetés vette át, Maurer Miklós ügyvezetoként magára vállalta a klub újraindításának összes feladatait, amiben a régi klubtagok segítették. Fodor János volt a nagy- és az ifi csapat edzoje.

A nagy- és az ifi csapat a Buda-Szentendre területi bajnokságban szerepel. A serdülo csapat Pest Megye kiemelt bajnokságában vesz részt jelenleg. A serdülo csapat felkerülését a megyei kiemelt oszályba, ifj. Varga Gyula edzo többéves munkája alapozta meg.

Az ifi csapat edzését Kánya Gábor vette át négy éve , s vezetésével kétszer nyerték meg a területi bajnokságot az ifi.

Edzok: nagycsapat : 1991- 1994 Fodor János,

1994 -1996 Nemes Attila, Lukács Sándor,

1996 -1998 Hellinger Pál

1999 – Balogh Géza

ifi csapat 1994 – Kánya Gábor

serdülo csapat 1993 – Varga Gyula, id. Varga Gyula,

1999 – Kapuvári Zoltán

1999-ben játszó játákosok: nagy csapat: Bergmann Balázs, Litz Jeno, Kiss Zoltán, Lorinz Róbert, Mászáros József, Huszár Balázs, Barta Zsolt, Kapuvári Zoltán, Sztakó János, Sárkány György, Szabó Zoltán, Ring László, Lorincz Tamás, Körmendi Tibor, Kecskés Krisztián, Merkl Norbert, Ádám Gusztáv, Molnár Pál, Kánya Gábor, Tóth Zoltán, Kovács Zoltán, Schrencz Rajmund, Juhász Péter, Szilágyi László, Stutz Attila, Versits István, Szalai Krisztián. Ifi keret: Kiss Ármin, Vitányi Viktor, Szabó Oszkár, Koch Róbert, Hackl János, Szolláth Balázs, Horváth Zoltán, Kurucz Márton, Lambovics László, Versits Tibor, Kiss Márk, Sass Balázs, Garai Dániel.

Serdülo: Terek lajos, Sztakó Viktor, Kapuvári Dániel, Varga Gyula, Budai Tamás, Szabó Ervin, Hadházi Ricsi, Rácz Tamás, Tar Gábor, Hill Tamás, Soós Gyula, Lorinszky Viktor, Péter Szabó András, Farkas Gyula, Kürti Róbert, László G. Csaba, Kovács Zoltán, Farkas Gábor,Horváth Nándor, Balázs Attila, Nánási Zoltán, Riderelli Krisztián, Kapuvári András.

A DTC a labdarúgó-szakosztály mellett átvállalva az önkormányzat sportolással kapcsolatos feladatainak szervezését, több sportrendezvény lebonyolításában vesz részt.

A noi kézilabdások újra kezdték, még csak hobbiszinten. A DTC 1993-ban (itt eltunt valami szöveg nézzétek meg a füzetben)

Nemzetközi kapcsolataink.

– Alsbach-Hähnlein – társközség – amator csapataival többször játszott a diósdi

öregfiúk csapata. 1998-ban egyszer volt is kint a községi delegációval csapatunk.

– Beregszász város -Ukrajna – csapatával 4 éves kapcsolata van az egyesületnek.. Vendégül láttuk Oket, s mi is voltunk kint egyszer futballozni, s részt vettünk a 100 éves évfordulójukon.

Ö R E G F I Ú K

1974-ben alakult meg a DTC elso öregfiúk csapata, és a Járási bajnokságban kezdtek el focizni.1989 / 91 között – amíg be volt zárva a pálya – Érdre mentek át futballozni.

Az öregfiúk nagyon jól szerepeltek a bajnokságban, megnyerték, és felkerültek a megyébe.

Megyei bajnokságot nyertek 1988-1989-ben, 1994-1995-ben.

Névsor: Szots Lajos, Horváth Sándor, Horváth László, Tihanyi Mátyás, Izsó József, Tóth László, Tátrai Antal, Várnai József, dr. Pataki Miklós, Gálvölgyi István, Zimány László, Radó Árpád, Versits István, Tomori Pál, Mester Károly, Magdics László, Versits Antal, Pataki Tibor, Segíto, menedzser: Birta Ferenc.

Geri György volt a csapat patronálója és motorja.

1996-1997 között az öregfiúk 2 évig szünetelt.

Újraalakultak 1998-ban és a Buda- Szentendre Körzetben kezdték meg a bajnokságot.

1999-es névsor: Kovács Zoltán, Bogó László, Balogh Géza, Khró Jakab,

Parozai Zoltán, Wágner László, Fodor, János, Farkas István, Zaja Zoltán,

Nánási János, Dobos Tibor, Kapuvári László, Firnstál Attila, Radó Árpád,

Zimány László, Glasz Sándor,

(kép 76-tól 81-ig)

Egyéb sportágak

– A 70-es években muködött az egyesületben röplabdacsapat.

– Az egyesületben muködött asztalitenisz-szakág, megyei versenyeken szerepeltek a csapatok. Kovács Károly volt a vezetoje.

– A kézilabdacsapat (férfi – noi ) a focipálya melletti aszfaltos kézilabda-pályán játszott. Késobb, a pálya rekonstrukciója miatt ez megszunt és a csapágygyár MHSZ- tömegsport bázisán játszottak tovább a csapatok. Az MGM szponzorálta a noi csapatot, akik a Pest megyei bajnokságban játszottak, s a 4-6 hely között végeztek általában. Velence kupán -1986/87 -ben döntosök voltak, de Szlovákiában is turnézott a csapat. Haskó István volt a DTC elnöke -1986-, aki segítette a csapat munkáját: edzo Hóbor Ferenc. Intézo: Csonka Gyula volt. Névsor: kapusok: Czirják Erzsébet, Sinka Lászlóné, játékosok: Molnárné Halász Zsuzsa, Mrázik Szilvia, Haskó Istvánné, Spekkerné Töreki Anna, Novák Mónika, Wágner Csilla, Krolné Keszler Klára, Dobó Katalin, Sipos Gyöngyi, Szél Pálné, Tátrai Antalné, Terkovics Kinga, Hidvégi Marian, ifisták: Tóth Ildikó, Hidvégi Marian, Farkas Rita, Kerkuska Ilona, Keresztes Nelli, Keresztes Anita, Szertárosok: Versits Istvánné, Hercogh Zoltánné.

1997-98-ban újra kezdték Tátrai Antalné, Bori vezetésével. Egyelore csak hobbiszinten, de már 1999-ben két kézilabda tornán is részt vettek, Vecsésen és Velencén. Az utánpótlás csapat – ifi – még hiányzik ahhoz, hogy bajnokságban tudjanak elindulni.

– 1992-93- ban lelkes kosárrajongók megalakították a DTC kosár kosárszakosztályát kezdetben Csibrák Csaba vezette, majd Horváth Lászó vette át a szakosztály irányitását.

A kosaras fiúk a Pest megyei bajnokságban szerepeltek eloször, majd azt megnyerve feljutottak az MB II-be. Az MBII-ben két évet játszott a csapat. Jelenleg Pest Megyei bajokságba szerepel.

1987-be átigazolt a kosárlabda szakosztály egy komplett noi kosárcsapatot. Az MB I-ben játszottak, amit megnyertek, s feljutottak az MB II-be, ahol jeleleg is játszanak. Több nemzetközi tornán is részt vettek, Olaszországban, Szlovákiában.

Edzok: 1992 -1998 férfi Brandi János

1998 – férfi Brandi Attila

1997 – nok Budai István

Tisztségviselok és aktivisták

1919 : alapító : Bosze Lajos

Zsidákovits András- meccsek szervezése

1920 -30 Gesics János – meccsek szervezése – intézo

a kezdetekkor – 2 fo – intézo meg az edzo volt a vezetoség

– de legtöbbször egy egy fo vállalt kisebb megbízatást

1930-31 Mihalek Ferenc, elnök

Berta Ferenc, alelnök

30-as évek közepe Holspack Ödön — elnök

Britvecz Jeno vez. tag

1936 Zsigmondi Lajos — intézo

1946 Zsigmondi Lajos — egyesület elnöke

1949 Hopp Lajos, elnök

Elnökség: Zsigmondi Lajos,

Fenyo Mátyás,

Michalek Ferenc,

Werner Ferenc,

Eiseman Mihály,

Peigelbeck József.

Boda Sándor vitte a DISZ-t a sportkör akkor a DISZ-hez tartozott. Tóth Jánost és Tóth Józsefet lehet még itt említeni.

1958-60 Monostori Endre, Medvácz Károly elnöksége alatt muködött a klub.

1960-70 csapágy fúzió után Füstér Géza- elnök

tagok : Endresz Ferenc, Medvácz Károly, Csabai László, Maurer Miklós, Kiss József

1970 évek második felétol – Székely András – elnök

Csabai László – intézo

Ladnai Ferenc- gazdaságis

1970-es évek közepe Csordás Ferenc – elnök

Vörös László – ügyvezeto

Maurer Miklós – szakosztáyvezeto

1981-85 Haskó István – elnök,

Horváth András- gyári fomérnök

tiszteletbeli elnök

Székely András- szakosztályvezeto

Csabai János – intézo

Fodor János – edzo

1985 – 1990-ig Versits István -elnök / Kepi /

Szocs Lajos –

Birta Ferenc – intézo, szakosztályvezeto

1991- Hopp Lajos – elnök rövid ideig

Zsigmondi Dénes – elnök,

Maurer Miklós- ügyvezeto elnök,

Horváth István – a labdarugás szakosztályvezetoje

tagok: Kecskés Sándor, Lorincz Tamás, Kiss József,

Fodor János – nagycsapat edzoje

1994- Mónus Tamás – elnök

Tóth György – ügyvezeto, szakosztályvezeto

Lorincz Tamás – vez. tag.

Bogó László- vez. tag,

Tóth Györgyné – vez. tag – gazdaságis

Bakos László, Horváth István,

1998 – tól Kapuvári László – elnök

Bogó László – ügyvezeto

Balogh Géza – labdarúgás szakosztályvezeto

Csibrák Csaba – kosár szakosztályvezeto

Albitz György – vez. tag.

Edzok: Zsigmondi Lajos,

Magórcsi János,

Medvácz Károly,

Bolemányi Károly,

Bacsó István,

Szilágyi László

Majering Béla

Fodor János,

Szabó György,

Fodor János,

ifj. Ruszkai Pál

Tátrai Antal,

Szots Lajos,

Fodor János,

Nemes Attila, Lukács Sándor,

Hellinger Pál,

Balogh Géza, ifi Kánya Gábor, serdülo Varga Gyula,

Kapuvári Zoltán

A pálya mellett fontos szerepet töltöttek be mindig a gondnokok- amióta külön

Épülete lett a sportkörnek – a szerelések, a pálya gondozásában, megóvásában.

1960-as évek Tóth Tibor,

Bana Sándor,

Molnár

1969 – Tóth László -Dalia

1975 – Varga Lajos

Segítok, törzsszurkolók, patronálók.

A labdarúgócsapat mellett mindig voltak önkéntesek, akik szerették a focit, a csapatot – különbözo módon segítették a fiúkat.

Többek között:

Fenyo Róbert,

Markós Ferenc,

Hübler János,

Kiss István – a 1970-es évektol rendszeres forendezoje, szervezoje a meccsek alatti rend betartatásának – köszönjük.

Szponzorok – akkor segítoknek nevezték:

A segítok házról házra jártak és a csapatnak ennivalót, bort kértek , s ki ki valamivel hozzájárult a csapat muködéséhez.

Schneider Mihály – suszter – a cipoket, labdát ingyen foltozta,

– Fenyo Mátyás – 1945 után

– Petrov Iván – Dogya – a csapatot fuvarozta

– Fenyo Róbert – törzsszurkolónk,

– öreg Konig bácsi

– Domcsek László – Laci bácsi

– Domcsek István

– Kánya Vincze

– Ámon Károly – Diósd-Ráckeve meccsen a Ráckeve vezetett. Bekiabáltak a nézok: 5 liter bor ha döntetlen, 10 liter bor ha nyertek- gyozött a csapat.

– Diósdi Sándor- többször vitte a csapatot oldalmotor-kerékpárral meccsekre, az 1930 években.

– id. Spéth Géza

– Tátrai Antal

– Kiss József

– Ardnol Pál,

– Geri György

és még sokan mások – KÖSZÖNJÜK!

Vélemény, hozzászólás?