Felhasznált irodalom

Diósd története 7. rész
írta: Dózsa Lajos

Részlet az Élni és vállalkozni Diósdon című könyvből. C Kiss Zoltán 2000.

Felhasznált irodalom

Anonymus: Gesta Hungarorum. Pais Dezső ford. Bp. 1977. Helikon
Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez 1002-1437. Bp. 1982.
Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles adatai. Bp. 1938.
Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye I-II. köt.
Dr. Csánky Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. köt. Bp. 1890.
Dózsa Lajos: Diósd története a kezdetektől az újjátelepítésig. Kézirat Bp. 1988.
Farkas Gábor: Nagybirtokosok Fejér megyében a török kiűzése után In: Fejér megyei történeti évkönyv 5. Székesfehérvár, 1971.
Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára 1851. Pest
Dr. Glaser Lajos: Fejér vármegye kialakulása In: Fejér vármegye Bp. 1937.
Hajdú Mihály: Helyneveink d-féle képzőinek funkciója Bp. 1986.
Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559-ben Bp. 1977.
Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546-1590. Évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Bp. 1985.
Károly János: Fejér vármegye története I-IV. köt. Székesfehérvár, 1901.
Képes Krónika. Geréb László ford. Bp. 1971. Magyar Helikon
Lakatos Ernő: Diósd In: Tanulmányok Pest megye múltjából Bp. 1986.
Magyar városok és községek. Statisztikai adatgyűjtemény Bp. 1958.
Magyarország helységnévtára Bp. 1941. És 1944. Szerk.: Magyar Királyi Statisztikai Hivatal
Magyarország régészeti topográfiája 7. Bp. 1986.
Makkai László: Pest megye története 1848-ig Bp. 1958.
Móra Magda: Fejér megye népessége II. József korában In.: Fejér megyei történeti évkönyv 5. Székesfehérvár, 1971.
Párniczky Józsefné: Pesty Frigyes helységnévtára, Fejér megye In.: Fejér megyei történeti évkönyv 11. Székesfehérvár, 1977.
Patay Árpád-Patay Pál: A nagyrévi kultúra leletei Diósdon. Arch. Ért. 1965.
Purjesz István: A török hódoltság Pest megyében a XVII. sz. második felében. Pest megye 1668. évi vizsgálati jegyzőkönyve a török ellen. Lt-i közl. 1958.
Szűcs Sándorné: Diósd emlékkrónikája Diósd 1970.
Torma István: Az érdi Kutyavár. In.: Régészeti tanulmányok Pest megyéből. Szentendre, 1980.
Történeti statisztikai tanulmányok 2. Pótlás a József-kori népszámláláshoz. Bp. 1975.
Voit Pál: Diósd In.: Pest megye műemlékei Bp. 1958.
Zimányi Vera: A herceg Batthyányi(!) család levéltára Bp. 1962.