Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

E Nyilatkozat célja, hogy megismertessük adatvédelmi és adatkezelési elveinket, valamint tájékoztassunk arról, hogy a személyes adatok kezelését igénylő szolgáltatásunk során miként biztosítjuk azok védelmét, milyen célból használjuk fel azokat.

Nyilatkozatunk

•  a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata ( http://www.mte.hu/etikai/ );

•  a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

•  a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről – Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről – szóló 1998. évi VI. törvény;

•  a gyermekek jogairól – New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről – szóló 1991. évi LXIV. törvény

•  a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény;

•  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

•  az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet

rendelkezésein alapul.

Fogalmak

•  személyes adat : a meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett, látogató, ügyfél) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt (közvetlenül vagy közvetve) név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

•  különleges adat : a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint bűnügyi személyes adat.

•  adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

•  adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

•  adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

•  adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

•  adattovábbítás : valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

•  adatzárolás : az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

•  adattörlés : az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

•  adatmegsemmisítés : az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

•  személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer) : személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

•  adatállomány : az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

•  harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

•  nyilvánosságra hozatal : valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;

•  hozzájárulás : az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő) kezeléséhez.

•  tiltakozás : az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az adatkezelés módja

Diósd Családtörténeti Archívuma adatkezelője a Diósdi Baráti Társaság és az Együtt Diósdért Alapítvány, valamint a velük kapcsolatban álló személyek együttesen, név szerint Szerkesztők .

Az adatkezelés célja , hogy

•  a diósdi családfák és helytörténeti dokumentumok tudományos kutatásának szabadságát és a közérdekű adatok megismerését garantáló alkotmányos alapjogok érvényesítése a személyiséghez és a személyes adatokhoz fűződő alkotmányos alapjogok védelmével együtt valósuljon meg;

•  a természetes személyek irathagyatéka szakszerűen kezelt és rendszerezett, a számítógépes tárolás által meghatározott épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon és jól használható forrásanyaggá váljék;

•  az Archívum tartalmának kialakítása, fejlesztése, megőrzése és hozzáférhetősége biztosítása elsősorban a tartalomban közvetve vagy közvetlenül érintettek, továbbá a honlap látogatói és ügyfelei számára történjen..

Ezért Szerkesztők kijelentik, hogy

•  az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

•  nem minősülnek személyes adatnak azok az anoním információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

•  az adatkezelés minden szakaszában céljának megfelelő, az adatokat csak erre a célra használják fel.

•  nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyek a törvény értelmében különleges adatnak minősülnek.

•  az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.

•  gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítják azon eljárási szabályokat, amelyek jelen Nyilatkozat bevezetőjében hivatkozott rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

•  védik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

•  adatokat akkor továbbítanak, valamint különböző adatkezeléseket akkor kapcsolnak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

•  csak olyan személyes adatot kezelnek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, ezeket is csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

•  a regisztrációhoz szükséges személyes adatokat, törvényi kötelezettség hiányában, csak a regisztráló hozzájárulásával kezelik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor módosítható, visszavonható.

•  a látogató által megadott személyes adatokat nem egészítik ki, nem kapcsolják össze más látogató(k) adataival. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok összekapcsolására kerülne sor, ezt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, az érintett(ek) előzetesen megadott hozzájárulása esetén teszik meg.

•  személyes adat nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében pedig írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén vélelmezik, hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.

•  minden biztonsági intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a látogató által megadott személyes adatok, mind az on-line, mind az off-line adatkezelés során megfelelő biztonságban legyenek, különös tekintettel azok harmadik személy által történő hozzáférésére, megváltoztatására, törlésére.

•  nem gyűjtenek, nem kezelnek 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Ilyen adatok kezelésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben ellenőrizhető, hiteles, szülői, illetőleg törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás biztosítva van. Ennek hiányában – abban az esetben is, ha ennek hiánya a teljes szolgáltatás igénybevételét kizárja – nem áll módjukban az adatokat rögzíteni.

A regisztráció módja és célja

Amikor látogatóink az Archívum oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor az Archívum által kínált szolgáltatás teljeskörű, elmélyült igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása, illetve ismerete.

Az Archívum elmélyült használatához olyan adatokra van szükség, amelyek a törvény értelmében személyes adatoknak minősülnek. A teljes körű igénybevételhez, regisztrációhoz „kötelezően” kitöltendő rekordok esetében a „kötelező” meghatározás természetesen (törvényi felhatalmazás hiányában) nem az adatkezelés kötelező jellegére utal. A látogató a nyilatkozat, valamint a tájékoztató elolvasása után szabadon dönthet arról, hogy a kért adatokat megadja-e avagy nem. Azonban ezen mezők kihagyása a regisztrációt, következésképp az Archívum elmélyült használatát gátolhatja.

A regisztráció során elemi demográfiai adatokat (születés, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, melynek során arra törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

Adott családfához kizárólag regisztrált látogató férhet hozzá, amennyiben a regisztráció során hozzájárul személyes adatainak az adott családfában való kezeléséhez. Az így regisztrált látogatónak lehetőséget nyújtunk arra is, hogy a rendelkezésére álló, saját családfájával kapcsolatos adatokkal az Archívum jelenkori és jövőbeni fejlesztéséhez hozzájárulhasson.

Az érintettek jogai

A látogató

•  bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetőleg ellenőrizheti adatai tartalmát, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, törlését.

•  bármikor módosíthatja, illetőleg visszavonhatja a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulását.

•  kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartalmáról, az adatfeldolgozó személyéről, valamint arról, hogy – amennyiben a látogató ehhez korábban hozzájárult – kik, milyen célból kaphatják meg személyes adatait.

•  tiltakozására adatkezelő haladéktalanul törli az adatbázisból a látogató személyes adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk

•  A naplóállományok ban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók „mozgásának” elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

•  Az anonim látogatóazonosító (süti, „cookie”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. A testreszabott kiszolgálást csak akkor tudjuk biztosítani, ha látogatóink szokásait, igényeit egyedileg azonosítani tudjuk, hogy ezáltal tovább javíthassuk szolgáltatásaink színvonalát. – Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az anonim látogatóazonosító elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben az Archívum oldalait ugyanúgy igénybe veheti, de a regisztrációhoz kötött megoldásokat kínáló oldalainkon nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

•  Speciális ajánlatok küldése. – Regisztrációhoz kötött szolgáltatásaink területén új ügyfeleinknek egy első üdvözlő üzenetet küldünk, melyben olykor a szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerősítése). Ügyfeleink számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról, stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

•  Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról . – Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számra, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve, e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, látogatói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Szerkesztők vállalják, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszik igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használják fel.

•  Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy az eltérne jelen Nyilatkozat „Az adatkezelés módja” és „A regisztráció módja és célja” fejezeteiben meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

További kérdések

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakkal kapcsolatban, vagy azokon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Nyilatkozat alapján az Ön számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű vagy magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Szerkesztők